Dento Mabuni Shito Ryu home
Organisatie Shito-Ryu Karate Agenda Foto's Links Contact

 

Foto's

 

Stage o.l.v. Janick Poupée Sensei 24 & 25 februari 2018

 

Stijltoernooi Dento Mabuni Shito-ryu 2018

 

Nationale stage Dento Mabuni Shito-ryu Nederland 5 november 2017

 

Internationale zomerstage Corsica 2017

 

Danexamens KBN Dento Shito-ryu 21-05-2017

 

Stage o.l.v. Nakahashi Kyoshi 1 en 2 april 2017

 

Kyu- en Dangraadtraining 19 maart 2017

 

Stijltoernooi Dento Mabuni Shito-ryu 2017

 

Kata Challenge 2017

 

Danexamens Dento Shito-ryu 11 december 2016

 

Nationale stage Dento Mabuni Shito-ryu Nederland 20 november 2016

 

Dan- & Kyugraad examentraining 16-10-2016

 

Internationale zomerstage Corsica 2016

 

Danexamens Dento Shito-ryu Karate-do Bond Nederland 22 mei 2016

 

Stageweekend 16 en 17 april 2016 o.l.v. Nakahashi Kyoshi

 

Jeugdstages 16 en 17 april 2016 o.l.v. Nakahashi Kyoshi

 

Kyu- en Dangraad training 06-03-2016

 

Stijltoernooi Dento Shito-ryu 21-02-2016

 

Danexamens Dento Shito-ryu 6 december 2015

 

Nationale stage Dento Mabuni Shito-ryu Nederland 22 november 2015

 

Thematraining "De Vurige Vijf"/"Uke no Gogenri"

 

Internationale stage in Corsica 2015

 

Buitentraining 28 juni 2015

 

Jeugd stage o.l.v. Nakahashi Kyoshi 19 april 2015

 

Stage 18 en 19 april 2015 o.l.v. Nakahashi Kyoshi

 

Kyu- en Danexamentraining 2015

 

Stijltoernooi Dento Mabuni Shito-ryu 2015

 

Danexamens Dento Shito-ryu 14 december 2014

 

Nationale stage Dento Mabuni Shito-ryu Nederland 23 november 2014

 

Stage o.l.v. Nakahashi Kyoshi 05-04-2014

 

Jeugdtoernooi 09-02-2014

 

Kata stage 12-01-2014: Myojo, Aoyagi en juroku

 

Nationale stage Dento Mabuni Shito-ryu Nederland 7 november 2013